REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE EPEER

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie EPEER, zwanym dalej „Regulaminem”, obejmuje rozdziały:

Spis treści

I. DEFINICJE. 2

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 4

III.WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU EPEER. 5

IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ EPEER. 5

V. PROCES REJESTRACJI W SERWISIE. 6

VI. ZAWARCIE RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI I PRZYZNANIE LIMITU KREDYTOWEGO 8

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 9

VIII. CZAS TRWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I SPOSÓB ICH ROZWIĄZANIA. 9

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. 10

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.. 10

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 11

 


 

I.      DEFINICJE

 

1)      Epeer

spółka pod firmą: „epeer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Katowicach, mieszcząca się pod adresem: Aleja Bolesława Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000773801, REGON 382664184, NIP 9542802137, o kapitale zakładowym w wysokości 235 300,00 złotych, wpisana do rejestru Instytucji Pożyczkowych pod numerem RIP000505 prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego,

2)      Pożyczka

kwota pieniężna udostępniona przez Pożyczkodawcę danemu Pożyczkobiorcy w ramach Limitu Kredytowego,

3)      Limit kredytowy

kwota środków, którą ma do dyspozycji Pożyczkobiorca w ramach zawartej Ramowej Umowy Pożyczki,

4)      Pożyczkobiorca

Użytkownik w wieku od 18 życia, zawierający za pośrednictwem Serwisu Umowę Ramową Pożyczki z epeer, jako osoba biorąca na własność określoną ilość pieniędzy,

5)      Pożyczkodawca

epeer zawierający Ramowe Umowy Pożyczki z innymi osobami fizycznymi, jako osoba prawna udzielająca pożyczek, która po zawarciu umowy dokonała wpłaty na ten cel na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę,

6)      Profil Użytkownika

indywidualny zbiór danych i informacji dot. Użytkownika, które go identyfikują w Serwisie i pozwalają na korzystanie z usług Serwisu, powstała po pierwszym etapie Rejestracji,

7)      Rejestracja

ciąg czynności dokonywanych zgodnie z instrukcją ujawnioną na Stronie, w trakcie których osoba chcąca uzyskać dostęp do Serwisu lub prawo do korzystania z usług oferowanych przez epeer, udostępnia swoje dane osobowe określone w formularzu rejestracyjnym, które zostają zewidencjonowane w Profilu Użytkownika; Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu, bez możliwości korzystania z usług, podając tylko adres e-mail, będący loginem oraz ustanawiając hasło do swojego konta.

8)      Serwis

system rozwiązań, powiązań i aplikacji udostępnionych na stronie www.epeer.pl oraz poprzez dedykowaną aplikację mobilną służących Użytkownikowi do korzystania z usług oferowanych przez epeer.

9)      Strona

strona internetowa epeer znajdująca się pod adresem www.epeer.pl

10)   Umowa Ramowa Pożyczki

umowa nazwana uregulowana w postanowieniach art. 720 i następnych Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą Epeer (Pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy w ramach Limitu Kredytowego, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy powiększoną o należności określone w Umowie Pożyczki, zawartą między Użytkownikiem a epeer z chwilą dokonania pełnej Rejestracji w Serwisie, o treści przekazanej Użytkownikowi w drodze wiadomości mailowej oraz zaakceptowanej przez Użytkownika.

11)   Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba powyżej 18 roku życia, która nie została ubezwłasnowolniona częściowo lub w całości, spełniająca następujące kryteria:

a.       posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

b.       posiada obywatelstwo polskie,

c.       posiada ważny dowód osobisty wydany na terytorium Polski,

d.       posiada aktywny rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terenie Polski,

e.       jest rezydentem podatkowym w Polsce,

f.        nie prowadzi działalności gospodarczej,

g.       pozytywnie przeszła proces Rejestracji i posiada Profil Użytkownika w Serwisie,

h.       spełnia warunki uprawniające do korzystania z usług Serwisu, zastrzeżone w niniejszym Regulaminie.  

12)   Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn zm.)

13)   Aplikacja mobilna

oprogramowanie należące do epeer przeznaczone do instalowania przez Klienta na urządzeniach przenośnych posiadających wbudowany system operacyjny (np. telefon komórkowy, tablet, palm top i in.), za pośrednictwem którego Pożyczkobiorca może korzystać z usług epeer m. in. uzyskać Limit Kredytowy, zawrzeć Ramową Umowę Pożyczki, dokonać spłaty zobowiązań. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez epeer sp. z o.o.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy Regulamin jest ustalony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw z 2016 r., Nr 1030 z dnia 15 lipca 2016 r. ze zmianami) i ma na celu określenie:

a)       rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez epeer,

b)      warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

                                                               i.      wymagań stawianych Pożyczkobiorcy, których spełnienie umożliwia korzystanie z usług oferowanych przez epeer,

                                                             ii.      zasad ustalania limtu kredytowego i udzielania pożyczek za pośrednictwem epeer,

                                                           iii.      wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, który wykorzystany jest w niniejszym Serwisie,

                                                           iv.      zakazu dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

c)       warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d)      trybu postępowania reklamacyjnego,

e)      treści  umów zawieranych za pośrednictwem epeer,

f)        innych warunków, których spełnienie jest niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez epeer.

2.       Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (przed założeniem Profilu Użytkownika) za pośrednictwem Strony, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu.

3.       Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych w Serwisie jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

4.       Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.  

5.       Przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo (bez rejestracji), lecz do skorzystania z niektórych treści lub usług oferowanych przez epeer, ze względu na ich charakter, lub przepisy prawa, może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych lub założenie Profilu Użytkownika.

6.       Korzystanie z Serwisu wiąże się z zakazem dostarczania przez Użytkownika lub osobę, która ubiega się o status Użytkownika lub korzysta ze Strony, treści o charakterze bezprawnym, to jest w szczególności treści mogących zakłócić działanie Strony lub Serwisu, danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub danych innej osoby, a także treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub mogące wprowadzić w błąd epeer lub innych Użytkowników.

7.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce, w tym w szczególności ujęte w Kodeksie cywilnym.

III.WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU EPEER

1.       W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Strony konieczne jest posiadanie urządzenia komputerowego lub telefonu komórkowego wraz z dostępem do internetu. Szybkość działania systemu jest zależna od wydajności użytkowanych przez Pożyczkobiorcę urządzeń oraz jakości używanego przez niego łącza internetowego.

2.       W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczne jest założenie Profilu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz posiadanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia przenośnego z dostępem do internetu. Szybkość działania aplikacji jest zależna od wydajności ww. urządzeń oraz jakości używanego łącza internetowego.

3.       Usługodawca gwarantuje poprawne działanie Strony i Serwisu w niżej wymienionych przeglądarkach internetowych z włączoną obsługą kodu JavaScript:

    Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej

    Firefox w wersji 47 lub wyższej

    Google Chrome w wersji 51 lub wyższej.

    Safari w wersji 12 lub wyższej

Ze względów bezpieczeństwa danych Użytkowników, zaleca się korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.

4.       Usługodawca gwarantuje poprawne działanie Aplikacji Mobilnej w niżej wymienionych systemach telefonów komórkowych:

      iOS w wersji 13 lub wyższej,

·     Android w wersji 10 lub wyższej.

5.       Epeer nie gwarantuje prawidłowości działania Strony na urządzeniach mobilnych.

6.       Komputer, z którego Użytkownik loguje się do Serwisu, musi być wyposażony w legalne programowanie, a także na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall.

7.       Przeglądarka, z której korzysta Użytkownik, powinna zawierać odpowiednie ustawienia w zakresie bezpieczeństwa, na poziomie co najmniej „średni”.

8.       Używanie nieaktualizowanych wersji oprogramowania może narazić Użytkownika na utratę lub ujawnienie udostępnianych danych. Epeer nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieaktualizowanym lub nielegalnym oprogramowaniem.

9.       Użytkownik korzystający z Serwisu lub Strony, winien zezwolić na obsługę Cookies. Wyłączenie obsługi Cookies może spowodować trudności w korzystaniu z usług epeer, zaś epeer nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z wyłączeniem obsługi Cookies.

10.   Korzystanie z Serwisu oraz świadczenie usług przez epeer odbywa się z wykorzystaniem protokołu bezpieczeństwa SSL, będącego szyfrowaną wersją protokołu HTTP, co gwarantuje bezpieczeństwo danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.

IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ EPEER

1.       Epeer jest serwisem pozwalającaym osobom zainteresowanym zaciągnięciem pożyczki kontakt z platformą dysponującą kapitałem na ich udzielenie. Epeer świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na odpłatnym:

a.       podjęciu czynności faktycznych i prawnych umożliwiających pożyczenie środków pieniężnych osobom fizycznym, które to czynności obejmują w szczególności:

·  weryfikację tożsamości potencjalnych pożyczkobiorców,

·  weryfikację wiarygodności potencjalnego pożyczkobiorcy,

·  weryfikację historii ujawnionego zadłużenia,

·  ocenę ryzyka spłaty pożyczki przez danego Użytkownika,

·  zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki i dalszych zobowiązań, a następnie jej wykonaniu: przekazaniu środków pieniężnych pożyczkobiorcom oraz zwrot kwoty pożyczki wraz z należnymi prowizjami i odsetkami do epeer,

b.       podjęciu się czynności faktycznych i prawnych umożliwiających osobie zainteresowanej zaciągnięciem pożyczki uzyskanie jej;

c.       dochodzeniu roszczeń od Pożyczkobiorców niespłacających zaciągniętych pożyczek,

2.       Epeer świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a.       założeniu i utrzymywaniu Profilu Użytkownika, w tym: weryfikacji tożsamości Użytkownika, przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pożyczek,

b.       składaniu ofert Pożyczki środków pieniężnych, po analizie danych osobowych uzyskanych od Użytkownika

c.       wykonywaniu czynności komunikujących opóźnienia w spłacie Pożyczki.

3.       Epeer zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia jakichkolwiek usług dla danej osoby fizycznej bez podania uzasadnienia i przyczyny.

V. PROCES REJESTRACJI W SERWISIE

1.       Korzystanie w pełni z usług świadczonych przez epeer za pomocą Serwisu, możliwe jest wyłącznie po przejściu całego procesu Rejestracji i pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości rejestrującego.

2.       Aby stać się Użytkownikiem mającym dostęp do Serwisu, bez możliwości korzystania z usług Serwisu, osoba fizyczna musi wykonać następujące czynności:

a.       utworzyć konto w Serwisie tzn. utworzyć login i hasło (pierwszy etap Rejestracji), podając swój adres mailowy i hasło,

b.       zapoznać się z listą zgód, oświadczeń i dokumentów dostępną w formularzu rejestracji w Serwisie w zakładce „Rejestracja”  oraz zaakceptować ich treść zgodnie ze swoimi preferencjami,

c.       dokonać weryfikacji podanego adresu e-mail. Weryfikacja następuje poprzez podanie na Stronie kodu weryfikacyjnego przesłanego do Użytkownika w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację Profilu Użytkownika w Serwisie.

3.       Po zakończeniu pierwszego etapu Rejestracji (wymienionego w ust 2 powyżej), zostaje utworzony Profil Użytkownika. Użytkownik ma dostęp do wszystkich zakładek Serwisu, bez możliwości składania wniosku o udzielenie Pożyczki.

4.       Profil Użytkownika zawiera dane osobowe dotyczące Użytkownika, a także informacje dotyczące w szczególności: udzielonych/zaciągniętych pożyczek i ich statusu, danych kontrahentów Użytkownika.

5.       Aby móc korzystać z pełni usług świadczonych przez epeer tj. usług kredytu konsumenckiego, Użytkownik musi wykonać poniższe czynności:

a)       wykonać cały proces rejestracji wymieniony w ust. 2 powyżej i utworzyć Profil Użytkownika,

b)      po utworzeniu Profilu Użytkownika, uzupełnić swoje dane w Profilu Użytkownika w zakładce „Profil” tj. wprowadzić dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego) oraz dane kontaktowe (telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zameldowania), jak również podać swój numer rachunku bankowego;

c)       zweryfikować swoją tożsamość poprzez zeskanowanie/wykonanie zdjęcia drugiej strony aktualnego dowodu osobistego albo poprzez wykonanie przelewu kwoty w wysokości 1 złoty z osobistego rachunku bankowego na rachunek bankowy epeer, podany w procesie rejestracyjnym;

d)      wyrazić zgodę lub złożyć oświadczenie/oświadczenia wskazane w trakcie procesu rejestracyjnego;

e)      złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz jego załączników, które stanowią jego integralną część, a także o zapoznaniu się z Polityką prywatności;

f)        zweryfikować podany numer telefonu poprzez wpisanie hasła otrzymanego w wiadomości sms, wysłanej na numer podany w „Profilu”.

6.       Epeer dokonuje weryfikacji danych wpisanych w zakładce „Profil” z danymi z przelewu weryfikacyjnego lub skanu/zdjęcia dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 5 lit. c). Jakakolwiek niezgodność w zakresie danych, która nie zostanie wyjaśniona w drodze kontaktu e-mail lub poprawiona przez epeer lub przez samego rejestrującego, uniemożliwia pozytywne zakończenie procesu Rejestracji i korzystanie z pełni usług Serwisu.

7.       Zakładając Profil Użytkownika, a następnie uzupełniając wszystkie dane wymienione w ust. 5 powyżej, po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej, Użytkownik zawiera Ramową Umowę Pożyczki oraz uzyskuje Limit Kredytowy. Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki umożliwia Użytkownikowi składanie wniosków o udzielnie Pożyczki w wysokości nie wyższej niż Limit Kredytowy. Użytkownik może zawrzeć kilka umów Pożyczki, pod warunkiem, że ich wartość nie przekroczy wartości Limitu Kredytowego. Wzór Ramowej Umowy Pożyczki zostaje wysłany do Użytkownika w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację Profilu Użytkownika w Serwisie.

8.       Rejestracja w Serwisie oraz uzupełnienie danych w zakładce „Profil” nie stanowi gwarancji ani zapewnienia uzyskania/przyznania Limitu Kredytowego i/lub Pożyczki ani nawet złożenia oferty udzielenia Limitu Kredytowego i/lub Pożyczki.

9.       Epeer świadczy usługi w oparciu o dane ujawnione przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych, w tym zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika.

10.   Epeer zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania osoby fizycznej, która przeszła proces rejestracyjny, bez podania przyczyny lub uzasadnienia.

11.   Założenie Profilu Użytkownika nie jest możliwe poprzez Aplikację mobilną. Aplikacja służy wyłącznie do korzystania z Profilu Użytkownika założonego za pośrednictwem strony internetowej www.epeer.pl.

12.   Każdy Użytkownik może mieć tylko jeden Profil Użytkownika w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu na jego Profil Użytkownika. Epeer nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niezabezpieczeniem lub ujawnieniem danych umożliwiających osobie trzeciej dostęp do Profil Użytkownika w Serwisie.

13.   Profil Użytkownika może zostać zlikwidowany:

a)       w każdym momencie przez Użytkownika;

b)      przez epeer w przypadku:

(i)                  ujawnienia, że Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub dane innej osoby,

(ii)                ujawnienia, że Profil Użytkownika jest wykorzystywany lub został wykorzystany przez osoby trzecie,

(iii)               braku spłaty Pożyczki w terminach określonych w Umowach Pożyczek/Umowie Pożyczki,

(iv)               nie korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

(v)                 wypowiedzenia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Profilu Użytkownika przez którąkolwiek ze Stron.

14.   Usunięcie Profilu Użytkownika nie ma wpływu na obowiązki Użytkownika wobec epeer, określone w niniejszym Regulaminie, oraz wynikające z Umowy Ramowej Pożyczki i jest czynnością techniczną.

15.   W przypadku likwidacji lub usunięcia Profilu Użytkownika, nie będzie możliwe ponowne założenie Profilu przez tę samą osobę. Jednakże osoba ta może zwrócić się do epeer, w drodze wiadomości mailowej na adres e-mail widniejący w Serwisie, z wnioskiem o przywrócenie Profilu, który został zlikwidowany lub usunięty. Epeer nie gwarantuje, iż Profil zostanie przywrócony.

16.   Użytkownik jest uprawniony do zaktualizowania danych ujawnianych w swoim Profilu w każdym czasie po ponownym przejściu procesu weryfikacji.

17.   Użytkownik potwierdza niniejszym, że epeer ma prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem, stosując następujące środki komunikacji:

a.       wysyłając wiadomość tekstową (SMS) i/lub dzwoniąc na podany w Profilu Użytkownika numer telefonu komórkowego,

b.       wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Profilu Użytkownika,

c.       wysyłając list zwykły lub polecony na adres, który został podany w Profilu Użytkownika.

VI. ZAWARCIE RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI I PRZYZNANIE LIMITU KREDYTOWEGO

 

1.       Użytkownik zawiera z epeer Ramową Umowę Pożyczki zawierającą Limit Kredytowy poprzez utworzenie Profilu Użytkownika na zasadach określonych w rozdziale V Regulaminu i uzupełnienie wszystkich danych w „Profilu” oraz uzyskaniu pozytywnej weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej.

2.       Wysokość Limitu Kredytowego uzależniona jest od zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, określonej na podstawie danych uzyskanych od Pożyczkobiorcy oraz z Biur Informacji Gospodarczej.

3.       Maksymalna wysokość Limitu Kredytowego wynosi 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych).

4.       Wysokość Limitu Kredytowego przyznana Pożyczkobiorcy może zostać zwiększona po każdej udanej, spłaconej Pożyczce. Wartość Limitu Kredytowego po powiększeniu obliczana jest w zależności od okresu spłaty Pożyczki oraz spłaconej kwoty. Każde powiększenie Limitu Kredytowego jest rozpatrywane przez epeer indywidualnie wobec Pożyczkobiorcy i warunków jego zobowiązania.

5.       Po podwyższeniu Limitu Kredytowego Strony zawierają nową Ramową Umowę Pożyczki zawierającą podwyższoną kwotę Limitu Kredytowego.

6.       Ramową Umowę Pożyczki z epeer może zawrzeć Użytkownik, który spełnia łącznie następujące warunki:

a.       ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b.       jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, t.j. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (epeer) czynności prawnej (zawarcie Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

c.       utworzył Profil Użytkownika zgodnie z postanowieniami rozdziału V Regulaminu i uzupełnił wszystkie dane w Profilu Użytkownika;

d.       Przeszedł pozytywną weryfikację tożsamości i ocenę zdolności kredytowej.

7.       Za moment zawarcia przez Strony Ramowej Umowy Pożyczki uważany jest moment uzyskania przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki w drodze wiadomości mailowej, po zakończeniu weryfikacji Pożyczkobiorcy przez epeer i uzyskaniu przez niego pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

8.       Z chwilą zawarcia przez Strony Ramowej Umowy Pożyczki, epeer niezwłocznie przesyła Użytkownikowi na trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany przez Pożyczkobiorcę w Koncie internetowym, dokument Umowy.

9.       Pożyczkobiorca dokonując przelewu weryfikującego, o którym mowa w rozdziale V podając w jego tytule imię oraz nazwisko akceptuje i zawiera Ramową Umowę Pożyczki epeer stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1.       Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Serwisu, są własnością epeer. Użytkownik może ściągnąć materiały i treści dostępne w Serwisie, wyłącznie dla osobistego użytku, niemającego charakteru komercyjnego.

2.       Znaki  handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone w Serwisie podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi wyłącznie do epeer.

  1. Szczegóły dotyczące danych osobowych, ich zbierania, przetwarzania i praw Użytkownika uregulowane są w Polityce Prywatności i Klauzuli Informacyjnej epeer dostępnej na stronie internetowej www.epeer.pl.

VIII. CZAS TRWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I SPOSÓB ICH ROZWIĄZANIA

1.       Umowa  o świadczenie  usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony.

2.       Rodzaje umów zawieranych drogą elektroniczną w Serwisie:

a)       umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Krofilu Użytkownika w Serwisie;

b)      Ramowa Umowa Pożyczki;

3.       Każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę zawartą drogą elektroniczną za wypowiedzeniem złożonym drugiej Stronie:

a)       pisemnie, lub

b)      elektronicznie za pośrednictwem Profilu Użytkownika w Serwisie, lub

c)       elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.       Prawo odstąpienia od Umów, wymienionych w ust. 2 powyżej, przez epeer możliwe jest w przypadku:

a)       ujawnienia, że Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub dane innej osoby,

b)      ujawnienia, że Profil Użytkownika jest wykorzystywany lub został wykorzystany przez osoby trzecie,

c)       braku spłaty Pożyczki w terminach określonych w Umowach Pożyczek/Umowie Pożyczki,

d)      nie korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

5.       Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez epeer w terminie 30 dni od dnia ujawnienia przyczyny uprawniającej epeer do odstąpienia od danej umowy.

6.       Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez epper:

a)       pisemnie, lub

b)      elektronicznie za pośrednictwem Profilu Użytkownika w Serwisie, lub

c)       elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.       Użytkownik może odstąpić od umów, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich zawarcia bez podania przyczyny. Oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu może zostać złożone:

a)       Pisemnie na adres siedziby epeer lub pisemnie w siedzibie Spółki;

b)      elektronicznie za pośrednictwem Profilu Użytkownika w Serwisie;

c)       elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej epeer: biuro@epeer.pl

8.       Epeer na Profilu Użytkownika w Serwisie udostępnia treść oświadczenia o odstąpieniu od każdej z umów zawartych przez Użytkownika.

9.       Wypowiedzenie którejkolwiek z umów, o których mowa w ust. 2, lub usunięcie Profilu Użytkownika nie ma wpływu na zobowiązania Użytkownika/Pożyczkobiorcy wobec epeer oraz obowiązki Stron wynikające z Umów Pożyczek.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.       Użytkownik lub osoba starają się o uzyskanie statusu Użytkownika ma prawo składać reklamacje dot. działania Serwisu i usług świadczonych przez epeer za jego pośrednictwem.

2.       Reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:

a)       pisemnie w siedzibie Spółki,

b)      pisemnie poprzez przesłanie reklamacji na adres siedziby Spółki,

c)       elektronicznie na adres biuro@epeer.pl

3.       Reklamacja winna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie numeru kontaktowego oraz adresu e-mail umożliwiającego kontakt z reklamującym, zwięzły opis problemu i przyczyny składania reklamacji, wskazanie pożądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji przez epeer oraz ewentualnie zgodę na przedstawienie sposobu rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja musi zawierać podpis reklamującego.

4.       epeer niezwłocznie przystąpi do rozpoznania reklamacji, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia reklamacji epeer. W przypadkach szczególnie skomplikowanych, epeer zastrzega prawo do przedłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji, nie dłuższego niż 60 dni od dnia dostarczenia reklamacji epeer, informując reklamującego o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczyn rozpoznania jej z przekroczeniem 30 dniowego terminu.

5.       Epeer zawiadomi reklamującego o sposobie rozpoznania reklamacji Użytkownika w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na taką formę komunikacji.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.       Epeer przetwarza dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

2.       Administratorem danych osobowych jest epeer, tj. epeer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, pod adresem: Aleja Bolesława Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice.

3.       Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w szczególności o założenie i korzystanie przez Użytkownika z Profilu Użytkownika.

4.       Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez epeer zostało zawarte w Polityce Prywatności i Klauzuli informacyjnej.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Rejestracja w Serwisie możliwa jest wyłącznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu.

2.       Rejestracja w Serwisie oznacza zaakceptowanie treści Regulaminu, warunków świadczenia usług przez epeer drogą elektroniczną oraz wzorów umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

3.       Regulamin może zostać zmieniony przez epeer w każdym czasie w drodze publikacji na Stronie oraz poinformowania Użytkowników o zmianie za pośrednictwem Profilu Użytkownika lub w wiadomości mailowej lub wiadomości sms. Zmieniony Regulamin jest również zamieszczany na Stronie.

4.       W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu.

5.       Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który nie wypowie umowy o Profil Użytkownika w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji. W przypadku, gdy Regulamin nie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika, Użytkownika obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu, przy czym kolejna wpłata środków lub zaciągnięcie kolejnej Pożyczki będzie wymagało akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu będzie uniemożliwiał korzystanie z usług epeer.

6.       Użytkownik oświadcza, że składa oświadczenia woli za pośrednictwem drogi elektronicznej, które wywołują skutki prawne przewidziane dla danych czynności prawnych.

7.       Prawem właściwym dla praw i obowiązków osób korzystających z Serwisu jest prawo polskie.

8.       Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.EPEER.PL („SERWIS”)

 

Epeer sp. z o.o. (dalej jako: „Epeer”) nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności użytkowników Serwisu (dalej jako: „Użytkownik”/„Użytkownicy”). Niniejsza Polityka Prywatności, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników przez epeer sp. z o.o.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczane są także w Serwisie oraz w aplikacji, w miejscach gdzie wydaje się to zasadne, w formie krótkich opisów, checkbox’ów lub odrębnych informacji dotyczących określonych funkcjonalności (np. o preferencjach marketingowych). Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z tymi informacjami, jako uzupełniającymi Politykę Prywatności.

 

W ramach prowadzonej przez nas działalności przestrzegamy zapisów niniejszej Polityki Prywatności, jak również wymogów obowiązującego prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki związane z ochroną danych osobowych.

 

§1 Informacje ogólne

 

1.       Właścicielem Serwisu oraz głównym administratorem danych osobowych zbieranych podczas korzystania z usług Serwisu jest epeer sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000773801, NIP 9542802137, REGON 382664184, i z kapitałem zakładowym w wysokości 235 300 zł.

2.       Epeer jako administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt możliwy jest na adres e-mail: dane.osobowe@epeer.pl.

3.       Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, jak również w celu świadczenia usług związanych z zawarciem Ramowej Umowy Pożyczki (m.in.: ustalenia przed zawarciem umowy pożyczki tożsamości przyszłego pożyczkobiorcy, dokonania oceny jego zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, ustalenia wysokości limitu kredytowego i warunków umowy pożyczki i in.). Dane zbierane są również w związku z obsługą zobowiązań Użytkowników wynikających z umów pożyczek, obsługą roszczeń i reklamacji.

 

§2 Rodzaj danych oraz sposób ich zbierania za pośrednictwem Serwisu

 

1.       Użytkownik, który chce założyć konto w Serwisie, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dostępnym na stronie internetowej www.epeer.pl powinien podać jedynie swój adres e-mail oraz hasło do konta w Serwisie.

 

2.       Użytkownik, który chce zaaplikować o zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki i przyznanie Limitu Kredytowego w Epeer.pl musi założyć konto w Serwisie poprzez podanie adresu e-mail i hasła do konta w Serwisie, a następnie uzupełnić wszystkie dane w zakładce „Profil” oraz dokonać weryfikacji swojej tożsamości przez wykonanie przelewu kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) lub poprzez wgranie zdjęcia lub skanu drugiej strony dowodu osobistego.

 

3.       Uzupełniając dane osobowe w zakładce „Profil” w celu zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki i przyznanie Limitu Kredytowego, Użytkownik podaje następujące dane: 

 

a)       dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia,

b)      adres zameldowania, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail,

c)       numer rachunku bankowego i nazwę banku,

 

4.       Epeer dokonuje również weryfikacji tożsamości Użytkowników Serwisu, którzy chcą skorzystać z pełni świadczonych usług. Użytkownik dokonuje weryfikacji swojej tożsamości w zakładce „Profil” poprzez:

a.       dokonanie przelewu ze swojego rachunku bankowego w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) lub

b.       wgranie do systemu zdjęcia lub skanu tylnej strony dowodu osobistego.

 

5.       Brak możliwości potwierdzenia tożsamości Użytkownika, uniemożliwia podjęcie dalszych kroków w celu zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki i przyznania Limitu Kredytowego Użytkownikowi;

6.       Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pełni usług oferowanych przez Epeer, tj. zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki i przyznania Limitu Kredytowego.

7.       W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki i przyznania Limitu Kredytowego niezbędne może być również pozyskanie przez Epeer danych Użytkownika od innych podmiotów, w tym danych z Biura Informacji Kredytowej S.A., biur informacji gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów BIG, BIG InfoMonitor, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), DługiInfo, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych oraz z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§3 Cel przetwarzania danych Użytkowników

 

Dane Osobowe Użytkowników, przetwarzane są przez Epeer w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności podejmowania działań zmierzających do zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki i obsługi zobowiązań Użytkowników,

a)       weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć Ramową Umowę Pożyczki, a także jego wiarygodności finansowej i wypłacalności (analiza zdolności kredytowej);

b)      marketingu usług świadczonych przez epeer, w tym przesyłania tzw. Newsletterów;

c)       obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej na założeniu przez Użytkownika konta Użytkownika, dokonanej z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez epeer na stronie Serwisu, logowania do konta Użytkownika, ewentualnego dochodzenia roszczeń, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, obsługi reklamacji, tworzenia profilu Użytkownika na podstawie dotychczasowej historii;

d)      przeciwdziałania przestępstwom i wyłudzeniom, w tym oszustwom i praniu pieniędzy;

e)      ochrony przed roszczeniami, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

f)        zapewnienie rozliczalności w zakresie przetwarzania danych osobowych w Serwisie,

g)       wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

 

§4 Podstawy przetwarzania danych Użytkowników Serwisu

 

1.       Epeer przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

a.       podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed zawarciem Umowy Ramowej z Użytkownikiem, a następnie w celu realizacji samej Umowy Ramowej, której stroną jest Użytkownik, oraz w celu świadczenia usług drogą elektroniczną podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”),

 

b.       dokonywania przez Epeer oceny zdolności kredytowej Użytkowników, poprzez wystąpienie z wnioskiem o udzielenie informacji do ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A., oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 

c.       przeciwdziałania wyłudzeniom i w tym celu przekazywania danych osobowych do analizy przez biura informacji gospodarczej oraz uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej – podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 

d.       weryfikacji właściciela rachunku bankowego podanego przez Użytkownika podczas uzupełniania danych w zakładce „Profil” przez spółkę PayPro, w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie zgody Użytkownika i art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 

e.       prowadzenia marketingu, wysyłania informacji handlowych lub nawiązywania kontaktu telefonicznego w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer) – przetwarzanie na podstawie zgody Użytkownika i art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 

f.        wykonania obowiązków prawnych, w szczególności, wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

2.       Informujemy również, że Epeer podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w zakresie oceny zdolności kredytowej i przeciwdziałania wyłudzeniom. Analiza ta jest elementem weryfikacji złożonego wniosku o zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki i przyznania Limitu Kredytowego i ma wpływ na decyzję kredytową podejmowaną przez Epeer. Podstawa przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.       Epeer  dokonuje również profilowania danych Użytkowników Serwisu, na podstawie dotychczasowej historii: jego aktywności w Serwisie, oceny zdolności kredytowej oraz korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez epeer, a profil ten będzie wykorzystywany do analiz i przygotowania oferty produktowej. Podstawa przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

§5 Źródła pozyskiwania danych

 

1.       Dane Użytkownika pozyskujemy bezpośrednio od Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie i podczas korzystania z niego, a w szczególności podczas uzupełniania danych w zakładce „Profil”.

2.       Zbieramy również dane podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Dane te są zbierane w sposób automatyczny i dotyczą:

a.        informacji technicznych tj. informacji o urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta podczas wizyty w Serwisie, informacje związane z siecią, oprogramowaniem oraz połączeniem z Internetem Użytkownika, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek;

b.       Informacji dotyczących wizyt Użytkownika w Serwisie, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); produkty, które przeglądał Użytkownik lub których szukał, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na w Serwisie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności Użytkownika.

3.       Epeer korzysta również z wsparcia innych podmiotów w zakresie działań marketingowych np. z pomocy w dostosowywaniu rodzaju i cech marketingu do poszczególnych Użytkowników, profilowania użytkowników w celu dobrania właściwych treści marketingowych oraz przesyłania komunikacji marketingowej. W tym celu Epeer uzyskuje dane od Audience Solutions S.A., na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, wyrażonej w toku rejestracji profilu w Serwisie.

4.       Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce Cookies.

 

 

§6 Okres przetwarzania danych Użytkowników

 

1.       Okres przechowywania:

a)       danych zawartych w umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ich treści;

b)      dokumenty rozliczeniowe (w tym umowy) - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

c)       dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

d)      dane dla celów marketingowych:

a.       w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej – do czasu jej wycofania lub złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej;

b.       w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

e)      dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez czas prowadzenia sprawy z wykorzystaniem formularza, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony sprzeciwu co do przetwarzania.

f)        dane przetwarzane dla celów statystycznych - przez czas posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych innej niż cele statystyczne, po odpadnięciu podstawy prawnej przetwarzania dane osobowe dla celów statystycznych nie są przetwarzane.

g)       Dane przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń i/lub związane z roszczeniami:

a.       do czasu upływu terminu dochodzenia roszczeń i obrony przez roszczeniami wynikającego z konkretnego stosunku prawnego będącego jego podstawą;

b.       w przypadku okresów przechowywania regulowanych przez przepisy prawa – przez wskazane tam okresy.

 

2.       W przypadku, gdy udzielono zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła dobrowolną zgodę̨, przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody. W tym celu należy wysłać́ wiadomość́ na adres biuro@epeer.pl

 

§7 Uprawnienia Użytkowników dotyczące przetwarzania ich danych osobowych

 

1.       Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:

a.       prawo dostępu do danych - czyli prawo zwrócenia się do Epeer z zapytaniem, czy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania danych osobowych oraz osób trzecich, którym Epeer przekazuje dane osobowe Użytkownika.

b.       prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych.

c.       prawo do sprostowania danych.  Użytkownik posiadający u nas konto, może żądać sprostowania i aktualizacji nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych. poprzez zgłoszenie mailowe na adres biuro@epeer.pl, gdzie po odpowiedniej weryfikacji dane zostaną̨ sprostowane.

d.       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na żądanie Użytkownika, do czasu rozpatrzenia zgłoszenia, Epeer może zaprzestać korzystania z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

e.       prawo do usunięcia danych - prawo do bycia zapomnianym.

f.        prawo wniesienia sprzeciwu - Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw do Epeer w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Epeer, w tym profilowania (np. przesyłania spersonalizowanych ofert). Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się wszelkim wynikom przetwarzania danych, które naruszają jego prawa i które są prowadzone wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów.

g.       prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

h.       prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Epeer danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

i.         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

2.       Aby skorzystać z powyższych praw, należy kierować wnioski na adres email biuro@epeer.pl

 

3.       Użytkownik może również żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

a.         nie są one niezbędne do celów, dla których były zbierane i przetwarzane,

b.         została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie,

c.          są przetwarzane niezgodnie z prawem,

d.         konieczne jest ich usuniecie w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 

4.       Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może żądać, jeśli:

a.         kwestionuje ich prawidłowość,

b.         kwestionuje zgodność ich przetwarzania z prawem,

c.          kwestionuje istnienie celu i potrzeby ich przetwarzania bądź

d.         wniósł sprzeciw względem ich przetwarzania.

 

5.       Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Epeer może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres e-mail, historia obsługi pożyczki, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 

§8 Przekazywanie danych osobowych Użytkowników innym odbiorcom

 

1.       Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Epeer, zachowania zgodności z obowiązkami umownymi lub regulacjami prawnymi.

2.       Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych: podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Epeer, podmiotom świadczącym usługi związane z weryfikacją tożsamości i oceną zdolności kredytowej, biurom informacji gospodarczej, podmiotom przyjmujących płatność od Użytkownika w imieniu Epeer, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, analityczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych działającym na rzecz Epeer.

 

3.       Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§9 Środki ochrony danych osobowych

 

1.       Epeer stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Epeer stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

 

2.       Epeer wdrożył i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych Użytkowników.

 

3.       Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: biuro@epeer.pl