RAMOWA UMOWA POŻYCZKI nr ____/______/______

 

Zawarta w dniu ________________ w Katowicach pomiędzy:

 

Epeer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Katowicach (40-870) przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773801, której akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9542802137, REGON: 382664184, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”

reprezentowaną przez: Macieja Jarząba – Prezesa Zarządu

 

a

Panem/Panią imię i nazwisko: ... ...

PESEL: ...

Seria i numer dowodu osobistego: ...

Adres: ulica: ... miejscowość: ... kod pocztowy: ...

zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”  

 

Łącznie zwanych dalej „Stronami”.

§ 1

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszej umowie oznaczają:

 

Aplikacja mobilna

oprogramowanie należące do Pożyczkodawcy przeznaczone do instalowania przez Pożyczkobiorcę na urządzeniach przenośnych posiadających wbudowany system operacyjny (np. telefon komórkowy, tablet, palm top i in.), za pośrednictwem którego Pożyczkobiorca może korzystać z usług Pożyczkodawcy m. in. uzyskać Limit Kredytowy, zawrzeć Ramową Umowę Pożyczki, dokonać spłaty zobowiązań. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Epeer sp. z o.o.

Biuro Informacji Gospodarczej

Biura informacji gospodarczej funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), w szczególności EFIR Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A, IPF In.

Biuro Informacji Kredytowej lub BIK S.A.

Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie.

Całkowity koszt pożyczki

wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką.

Formularz Informacyjny

oznacza formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715 z późn. zm.), zawierający niezbędne dane, które Pożyczkodawca zobowiązany jest podać Pożyczkobiorcy przed zawarciem Ramowej Umowy Pożyczki;

Kodeks cywilny

oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia  1964  r.  Kodeks  cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);

Kwota do Wypłaty  

środki pieniężne dostępne w ramach Limitu kredytowego, które nie zostały wykorzystane w ramach Kwoty Wypłaconej. Pożyczkodawca może skorzystać z Kwoty do Wypłaty jednorazowo lub dzieląc ją na kilka wypłat, bez konieczności spełniania dalszych warunków, jednakże suma Kwoty Wypłaconej i wykorzystanej Kwoty do Wypłaty nie może przekroczyć kwoty Limitu kredytowego.

Limit kredytowy

kwota indywidualnie ustalona dla Pożyczkobiorcy i przyznana mu na podstawie oceny jego zdolności kredytowej, do wysokości której Pożyczkobiorca może dokonywać wypłaty środków pieniężnych w ramach i na warunkach Umowy i Umowy Pożyczki. Wysokość Limitu kredytowego wskazana jest w Serwisie w Profilu Użytkownika oraz w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Ocena zdolności kredytowej

dokonywana przez Pożyczkodawcę, na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy, na etapie zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki, ocena zdolności Pożyczkobiorcy do terminowej spłaty Pożyczki wraz z Całkowitym kosztem pożyczki. Pożyczkodawca dokonuje Oceny zdolności kredytowej przy wykorzystaniu wewnętrznego scoringu kredytowego.

Odsetki kapitałowe

odsetki, o których mowa w art. 359 § 1 Kodeksu cywilnego. Wysokość Odsetek kapitałowych jest każdorazowo wskazana w Warunkach udzielenia pożyczki, natomiast maksymalna wysokość Odsetek kapitałowych wskazana jest w Załączniku nr 4 do Umowy „Tabela Opłat i Prowizji”.

Odsetki za opóźnienie

maksymalne umowne odsetki za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, należne Pożyczkodawcy w przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. Wysokość Odsetek za opóźnienie wskazana jest w Załączniku nr 4 do Umowy „Tabela opłat i prowizji”.

Okres Trwania Pożyczki

okres, w którym Pożyczkodawca udziela Pożyczki Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w Umowie;

Pożyczka lub Kwota Wypłacona

suma wszystkich środków pieniężnych wypłaconych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na podstawie Umowy pożyczki. W przypadku wykorzystania przez Pożyczkobiorcę dodatkowej Kwoty do Wypłaty w ramach Limitu kredytowego, Kwota Wypłacona zostanie odpowiednio powiększona.

Pożyczkobiorca

osoba fizyczna, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy i która zawiera Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pożyczkodawca

Epeer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-870) przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773801, której akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9542802137, REGON: 382664184, dokonująca   czynności   faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy.

Profil Użytkownika

indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę w Serwisie przed zawarciem Ramowej Umowy Pożyczki;

Prowizja

pozaodsetkowy koszt Umowy związany z przygotowaniem i udzieleniem Pożyczki oraz jej obsługą, oceną zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy i wypłatą pożyczki, stanowiący wynagrodzenie Pożyczkodawcy, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić w wysokości podanej w Umowie. Wysokość Prowizji zależy również od długości okresu kredytowania. Prowizja naliczana jest w  każdorazowo dniu wypłaty Kwoty wypłaconej.

Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy

oznacza rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, którego Pożyczkobiorca jest posiadaczem, z którego został dokonany Przelew weryfikacyjny i na który, zgodnie z warunkami Umowy, Pożyczkodawca przelewa kwotę Pożyczki;

Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy

oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi prowizjami i opłatami, wskazany w treści  wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy;

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Epeer sp. z o.o., dostępny na stronie internetowej www.epeer.pl oraz w Aplikacji mobilnej w zakładce „Regulamin”.

RRSO

oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity Koszt Pożyczki  ponoszony  przez  Pożyczkobiorcę,  wyrażony  jako  wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym, obliczona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ustawy oraz założeniami w nim przedstawionymi;

RSO

oznacza  Roczną  Stopę  Oprocentowania  Pożyczki,  która   jest   stała w okresie obowiązywania Umowy. Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych, tj. dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych (zgodnie z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego) poniżej aktualnej wysokości RSO Pożyczki. W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych wysokość RSO Pożyczki niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych. Informacja o zmianie RSO i jej nowa wysokość zostanie przekazana Pożyczkobiorcy na adres e-mail i na Profilu Użytkownika, na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie, lub za pośrednictwem poczty. RSO na dzień zawarcia Umowy wynosi 7.2% w skali roku;

Serwis

Serwis internetowy, którego właścicielem jest Pożyczkodawca, pod adresem www.epeer.pl, za pośrednictwem którego Pożyczkobiorca może korzystać z usług Pożyczkodawcy m.in. uzyskać Limit Kredytowy, zawrzeć Ramową Umowę Pożyczki, dokonać spłaty zobowiązań.

Termin Spłaty Pożyczki

oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić całą kwotę Pożyczki (ostatnią ratę) wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową pożyczki;

Trwały nośnik

materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych pożyczkobiorcy lub użytkownikowi w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę, przez czas odpowiedni do celów, jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;

Umowa

niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania Pożyczkobiorcy Kwoty Wypłaconej oraz Kwoty do Wypłaty, których łączna wartość odpowiada kwocie Pożyczki w ramach Limitu Kredytowego. Wypłaty mogą być dokonywane jednokrotnie lub wielokrotnie według uznania Pożyczkobiorcy, stosownie do składanych przez niego Wniosków o wypłatę.

Umowa Pożyczki

Umowa zawierająca najważniejsze informacje na temat udzielonej Pożyczki w tym m. in. informacje o kwocie Pożyczki, Prowizji, Całkowitym Koszcie Pożyczki, RRSO, Okresie trwania Pożyczki, Terminie Spłaty Pożyczki, znajdujące się w Umowie Pożyczki, której wzór określa załącznik nr 2 do Umowy.

Ustawa

ustawa z dnia 12 maja  2011  r.  o  kredycie  konsumenckim (Dz. U. z 2018 r., poz. 993, z późn. zm.);

Wniosek o Pożyczkę

wniosek Pożyczkobiorcy o zawarcie Umowy Ramowej i udzielenie na jej podstawie Limitu kredytowego, złożony za pośrednictwem Serwisu lub telefonu w Aplikacji mobilnej, rozpatrywany przez Pożyczkodawcę, zawierający dane niezbędne do zawarcia Umowy.

Wniosek o wypłatę

wniosek Pożyczkobiorcy o wypłatę środków pieniężnych przyznanych w ramach Limitu kredytowego, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków, w tym w szczególności bez dokonywania ponownej Oceny zdolności kredytowej..

 

§ 2

Przedmiot Umowy i czas trwania Umowy

 

 1. Umowa określa zasady i warunki, zgodnie z którymi Pożyczkodawca zawiera z Pożyczkobiorcą Ramową Umowę Pożyczki i udziela Pożyczkobiorcy Limitu kredytowego, a następnie udziela Pożyczkodawcy  na jego Wniosek lub Wnioski o wypłatę w zakresie i w wysokości przyznanego Limitu kredytowego oraz zgodnie z Umową Pożyczki.
 2. Limit kredytowy zostaje udzielony Pożyczkobiorcy z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Pożyczkobiorcę.

3.       W okresie trwania Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pobrania Kwot lub Kwoty do wypłaty w ramach przyznanego mu Limitu kredytowego.

4.       Wypłata Kwot lub Kwoty do wypłaty w ramach przyznanego Limitu Kredytowego następuje na podstawie Wniosku o ich wypłatę złożonego przez Pożyczkobiorcę w Serwisie lub Aplikacji, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków, w tym w szczególności bez dokonywania ponownej Oceny zdolności kredytowej.

 1. Wysokość Limitu kredytowego podana jest w Profilu Użytkownika w Serwisie.
 2. Kwota Limitu Pożyczkowego, zostanie wypłacona przez Pożyczkodawcę w całości lub w częściach wskazanych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku o wypłatę, na Rachunek bankowy wskazany we Wniosku o Pożyczkę.
 3. W Profilu Użytkownika dostępna jest informacja na temat wysokości dostępnych środków Limitu Kredytowego uwzględniająca złożone przez Pożyczkobiorcę Wnioski o wypłatę kwot w ramach Limitu kredytowego.
 4. Ramowa Umowa Pożyczki zawarta jest na czas nieokreślony i jest umową o charakterze ciągłym w rozumieniu art. 3651 Kodeksu cywilnego.

9.      Umowa pożyczki jest każdorazowo zawarta na czas określony i zgodnie z warunkami wskazanymi w jej treści, do dnia Terminu Spłaty Pożyczki wskazanego odpowiednio w Umowie pożyczki.

 

§ 3

Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki

 1. Ramowa Umowa Pożyczki zawierana jest poprzez utworzenie Profilu Użytkownika w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie oraz uzupełnienie wszystkich danych wymaganych w Profilu Użytkownika. Na etapie tworzenia Profilu Użytkownika Pożyczkobiorcy został udostępniany wzór Ramowej Umowy Pożyczki, który Pożyczkobiorca zaakceptował poprzez zaznaczenie właściwego pola. Wzór Ramowej Umowy Pożyczki został wysłany do Pożyczkobiorcy w wiadomości mailowej na adres mailowy Pożyczkobiorcy wskazany podczas rejestracji Profilu Użytkownika w Serwisie.
 2. Za chwilę zawarcia przez Strony Umowy uważana jest chwila utworzenia przez Pożyczkobiorcę Profilu Użytkownika i uzupełnienia w nim wszystkich danych.
 3. Po zawarciu przez Strony niniejszej Umowy, Pożyczkodawca niezwłocznie prześle Pożyczkobiorcy na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pożyczkobiorcę w Profilu Użytkownika, dokument niniejszej Umowy wraz z załącznikami i Formularzem informacyjnym w zakresie przyznanego Limitu Kredytowego.
 4. Wraz z zawarciem Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca zostaje poddany Ocenie zdolności kredytowej i na jej podstawie zostaje wyliczony i przyznany Limit kredytowy, który z chwilą zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki może być wypłacony na rzecz Pożyczkobiorcy w całości lub częściach, w oparciu o złożenie przez Pożyczkobiorcę Wniosku o pożyczkę.

§4

Warunki wypłaty pożyczki

 

 1. Pożyczka i Pożyczka Kwoty do wypłaty (dalej również jako: „Pożyczki”) może być udzielona Pożyczkobiorcy, który łącznie spełnia wszystkie następujące warunki:
  1. ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. jest konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1) Ustawy;
  3. jest obywatelem polskim z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek zaciągnięcia Pożyczki;
  5. uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej przed zawarciem niniejszej Umowy;
  6. posiada aktywny Profil Użytkownika w Serwisie;
  7. zawarł z Pożyczkodawcą Ramową Umowę Pożyczki;
  8. w okresie 120 dni przed złożeniem Wniosku o Pożyczkę Pożyczkobiorca nie zawierał innej Ramowej Umowy Pożyczki z Pożyczkodawcą;
  9. złożył za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji mobilnej Wniosek o pożyczkę;

2.      Pożyczkobiorca oświadcza, że wszystkie informacje przedstawione przez niego Pożyczkodawcy, wpisane w Profilu Użytkownika i w niniejszej Umowie są poprawne i autentyczne, występuje on w swoim własnym imieniu oraz jako jedyny beneficjent Pożyczki.

3.       W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Pożyczkodawcę dodatkowej weryfikacji danych Pożyczkobiorcy, podanych we Wniosku o pożyczkę Pożyczkobiorca może zostać poproszony o podanie dodatkowych dokumentów, w szczególności dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub adres zamieszkania.

4.       Pożyczkobiorca uzupełnia brakujące dokumenty poprzez odpowiedź na wiadomość mailową przesłaną do niego przez Pożyczkodawcę.

 

§5

Przyznanie Pożyczki lub Kwoty do Wypłaty

1.       Zawarcie Umowy Ramowej, w ramach której następuje przyznanie Pożyczki lub Kwoty do Wypłaty jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji Wniosku o przyznanie Limitu kredytowego oraz od Oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy., przy czym czynności te nie są ponawiane w przypadku występowania przez Pożyczkobiorcę o kolejne Kwoty do Wypłaty w ramach Limitu kredytowego przyznanego Pożyczkobiorcy.

2.       Po złożeniu przez Pożyczkobiorcę Wniosku o  przyznanie Limitu kredytowego, Pożyczkodawca przeprowadza analizę Wniosku oraz dokonuje Oceny zdolności kredytowej.

 1. Dokonując analizy Wniosku i Oceny zdolności kredytowej Pożyczkodawca może korzystać z wewnętrznych zbiorów danych, jak również występuje z wnioskiem o udzielenie informacji do Biur Informacji Gospodarczej i BIK S.A.
 2. W przypadku dokonanej przez Pożyczkodawcę negatywnej Oceny zdolności kredytowej, Pożyczkodawca niezwłocznie przekazuje Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach dokonanego sprawdzenia.
 3. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu bądź odmowie przyznania Limitu kredytowego za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub krótkiej wiadomości tekstowej SMS.
 4. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje odmową zawarcia Umowy Pożyczki lub jej rozwiązaniem.
 5. W przypadku pozytywnej Oceny zdolności kredytowej Pożyczkodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty wydania przez Pożyczkodawcę pozytywnej decyzji kredytowej, dokonuje wypłaty kwoty Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy.
 6. Pożyczkodawca dokonuje wypłaty Pożyczki w ramach przyznanego Limitu kredytowego, w formie przelewu na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy podany w Profilu Użytkownika i/lub wskazany we Wniosku o wypłatę.
 7. Niezwłocznie po udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca przesyła na adres e-mail wskazany przez Pożyczkobiorcę w Profilu Użytkownika i przesyła na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Użytkownika, sporządzony na Trwałym nośniku dokument Ramowej Umowy Pożyczki oraz Umowy pożyczki wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Harmonogramem spłaty oraz Tabelą opłat i prowizji.

 

§6

Koszty pożyczki

 

 1. Z udzieleniem Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę Pożyczki związane są następujące koszty:
  1. Prowizja
  2. Odsetki kapitałowe
 2. Minimalna oraz maksymalna wysokość kosztów Pożyczki zawarta jest w Tabeli Opłat i Prowizji (załącznik nr 4 do Umowy).
 3. Dokładna wysokość kosztów Pożyczki, każdorazowo wskazywana jest Pożyczkobiorcy podczas składania Wniosku o pożyczkę w Serwisie (lub Aplikacji mobilnej) w Umowie Pożyczki.
 4. Przy obliczeniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania(„RRSO”) zostały przyjęte następujące założenia:
  1. RRSO, która stanowi Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym, oblicza się zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku do Ustawy,
  2. do celów obliczenia RRSO uwzględnia się Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę,
  3. stopa oprocentowania Pożyczki i opłaty, których zmian nie można określić w chwili ustalania RRSO pozostaną niezmienione przez cały okres obowiązywania Umowy Pożyczki,
  4. Umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta a Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki w terminach w niej określonych,
  5. datą początkową będzie data przyznania Pożyczki,
  6. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 52 tygodnie lub dwanaście równych miesięcy. Przyjmuje się, że równy miesiąc ma 30,41666 dni,
  7. wynik obliczeń podaje się z dokładnością, do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

 

§7

Zasady spłaty Pożyczki

 

 1. Składając Wniosek o Pożyczkę Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru spłaty Pożyczki w ratach.
 2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zdecyduje się spłacać Pożyczkę w ratach spłata będzie następować w równych tygodniowych ratach w zakresie terminów oraz kwot, które zostały określone w Harmonogramie spłaty.
 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonywać spłat terminowo, zgodnie z warunkami Umowy pożyczki, oraz Harmonogramem.
 4. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty Pożyczki w następujący sposób:
  1. w formie przelewu na Rachunek bankowy Pożyczkodawcy znajdujący się w Profilu Użytkownika w zakładce „Oddaj”, podając w tytule przelewu imię, nazwisko oraz odpowiednio numer Umowy pożyczki;
  2. w formie płatności cyklicznych - rozwiązanie pozwalające na cykliczne (tygodniowe, miesięczne, na koniec okresu) obciążanie karty debetowej. Usługa umożliwia pobieranie należności zgodnie z zawartą umową pomiędzy Pożyczkodawcą oraz Pożyczkobiorcą.

5.       Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się:

a.       Dzień uznania rachunku Pożyczkodawcy – w przypadku spłaty bezpośrednio na rachunek Pożyczkodawcy;

b.       Dzień uznania rachunku pośrednika płatności współpracującego z Pożyczkodawcą – w przypadku spłaty przez podmiot pośredniczący w transakcji, zgodnie z §7 ust. 4 pkt b. Umowy.

6.   Jeżeli termin płatności należności wynikających z Umowy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, to nie ulega on przedłużeniu na następujący po nim dzień roboczy.

7.    Wszelkie dokonywane przez Pożyczkobiorcę spłaty, będą zaliczane przez Pożyczkodawcę na poczet rozliczenia poniżej wskazanych należności, zgodnie z podaną kolejnością:

a.       Odsetki za opóźnienie,

b.       Odsetki kapitałowe,

c.       Prowizja,

d.       Kwota Pożyczki.

§8

 Wcześniejsza spłata Pożyczki

 

 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki.
 2. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki Całkowity Koszt ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczki Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca okresu Umowy.
 3. W przypadku spłaty części Pożyczki przed Terminem spłaty Pożyczki, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Roszczenia Pożyczkobiorcy, które powstają wskutek częściowej przedterminowej spłaty Pożyczki, będą ulegały potrąceniu z roszczeniami Pożyczkodawcy o spłatę pozostałej części Pożyczki niezwłocznie po powstaniu tychże roszczeń i bez konieczności składania w tym przedmiocie jakichkolwiek oświadczeń przez strony.
 5. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązaniach Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

 

§9

 Brak terminowej spłaty Pożyczki

 

1.      W przypadku jeśli Pożyczkobiorca zdecyduje się spłacać Pożyczkę w ratach to niespłacenie Pożyczki zgodnie z Harmonogramem w całości lub co do którejkolwiek z rat spowoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego pobierane są Odsetki za opóźnienie.

2.  W przypadku braku spłaty Pożyczki lub raty przez Pożyczkobiorcę w Terminie spłaty, Pożyczkodawca jest uprawniony do:

a.       naliczania Pożyczkobiorcy Odsetek za opóźnienie,

b.       podjęcia wobec Pożyczkobiorcy czynności upominawczych na etapie przedsądowym, o których mowa we własnym zakresie, lub zlecenie podjęcia przedmiotowych czynności upominawczych podmiotowi zewnętrznemu,

c.       wystąpienie przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania sądowego, w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego,

d.       wystąpienie przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania egzekucyjnego, w celu odzyskania przysługujących Pożyczkodawcy należności stwierdzonych tytułem wykonawczym,

e.       w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 14 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych - przekazanie informacji o braku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki, kosztów pożyczki lub kosztów czynności upominawczych, o których mowa w ust. 2 do Biur Informacji Gospodarczej,

f.        przekazanie informacji do Biur Informacji Kredytowej – na podstawie zgody udzielonej przez Pożyczkobiorcę na etapie składania Wniosku o pożyczkę,

g.       dokonania cesji wierzytelności na rzecz podmiotu skupującego wierzytelności.

3.  Na czynności upominawcze składają się;

a.       Wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów za pośrednictwem poczty elektronicznej;

b.       Wysyłanie do Pożyczkodawcy monitów w formie krótkich wiadomości tekstowych sms;

c.       Wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów za pośrednictwem korespondencji pocztowej (list polecony),  

d.       Bezpośredni kontakt telefoniczny z Pożyczkobiorcą.

 

§10

Powiększenie Limitu kredytowego

1.       Wysokość Limitu Kredytowego przyznana Pożyczkobiorcy może zostać zwiększona po każdej terminowej spłacie Pożyczki. Wartość Limitu Kredytowego po powiększeniu obliczana jest w zależności od okresu spłaty Pożyczki oraz spłaconej kwoty. Każde powiększenie Limitu Kredytowego jest rozpatrywane przez Pozyczkodawcę indywidualnie wobec Pożyczkobiorcy i warunków jego zobowiązania.

2.       Po podwyższeniu Limitu Kredytowego nowa wysokość Limitu Kredytowego odnotowywana jest w Profilu Użytkownika.

§11

Prawo odstąpienia

 

 1. Pożyczkobiorca  ma   prawo   odstąpić   od   Umowy   bez   podania   przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest jej wygaśnięcie.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia złoży oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest wystarczające wysłanie pocztą zwykłą lub mailem oświadczenia przed jego upływem. Liczy się data nadania na stemplu pocztowym w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu drogą pocztową.
 3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo odstąpienia poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej Pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest dostępny w Serwisie oraz stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
 4. W przypadku zawarcia z Pożyczkodawcą pierwszej Umowy, Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej Pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy  przez   Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem  z wyjątkiem Odsetek kapitałowych za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o której mowa powyżej Pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty poza odsetkami wskazanymi odpowiednio w ustępie 4 powyżej.

 

§12

Wypowiedzenie Umowy

 

 1. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie.
 2. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki określonych w Umowie.
 3. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy w przypadku:
  1. niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie lub w Umowie Pożyczki,
  2. negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
 4. Wypowiedzenie   Umowy   przez    Pożyczkodawcę    z    przyczyn    określonych w ust. 3 powyżej nie wpływa na obowiązki dotyczące spłaty Pożyczki określone w Umowie.
 5. Niewykonanie przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, może wiązać się również z koniecznością poniesienia przez Pożyczkobiorcę kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  28  września  2002  r.  w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

 

§13

Reklamacje/Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Umowy.
 2. Reklamacje można składać w jednej z poniżej wskazanych form:
  1. pisemnej składając osobiście, w siedzibie Pożyczkodawcy, albo
  2. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Pożyczkodawcy, albo
  3. elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@epeer.pl
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie  30  dni  od  daty  otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach,  uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w  powyższym  terminie  Pożyczkodawca  poinformuje o tym fakcie Pożyczkobiorcę wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Zasady składania reklamacji opisane są w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym w Serwisie.
 5. Pożyczkodawca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
 6. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub Umowy Pożyczki czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki pozostają w mocy.
 2. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość e-mail w związku z Umową są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne.
 3. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość SMS mają charakter informacyjny i nie są traktowane jako oświadczenie woli Stron. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas rejestracji to jest imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, nazwa banku, numer rachunku bankowego uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek zmienić je za pośrednictwem Profilu Użytkownika. Pożyczkodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zaniedbaniem powyższego obowiązku przez Pożyczkobiorcę.
 4. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy.
 5. O zmianie postanowień Umowy Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy lub za pośrednictwem poczty. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zwróci się do Pożyczkodawcy z wnioskiem o przesłanie zmienionej Umowy, Pożyczkodawca po otrzymaniu wniosku doręczy Pożyczkobiorcy w formie pisemnej Umowę w nowym brzmieniu. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie licząc od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy.
 6. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu      Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał  zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy na drodze sądowej.
 8. Wszelkie informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych znajdują się w Klauzuli Informacyjnej dostępnej w Serwisie i doręczonej Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na adres mailowy podany w Profilu Użytkownika.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 10. Umowa  została  sporządzona   w   dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy.

 

 

Pożyczkodawca

 

 

Pożyczkobiorca

 

 

Załączniki:

1.        Warunki przyznanego Limitu kredytowego i symulacje wypłat

2.        wzór Umowy pożyczki;

3.        wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Ramowej umowy pożyczki / Umowy pożyczki;

4.        Tabela Opłat i Prowizji

 

Załącznik nr 1 do Ramowej Umowy Pożyczki – warunki przyznanego Limitu kredytowego

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące Limitu Kredytowego przyznanego na mocy niniejszej Umowy:

Wartość przyznanego Limitu kredytowego

Wysokość przyznanego Limitu kredytowego

Odsetki

Prowizja

Całkowity Koszt Limitu Kredytowego

Całkowita Kwota do zapłaty

RRSO

Okres Trwania Limitu Kredytowego

Termin spłaty Limitu Kredytowego

…. PLN

…. PLN

…… PLN

….. PLN

…… PLN

……%

……

…….

 

Kwota Wypłacona

Kwota Wypłacona

Odsetki

Prowizja

Całkowity Koszt Kwoty Wypłaconej

Całkowita Kwota do zapłaty

RRSO

Okres Trwania

Termin spłaty Kwoty Wypłaconej

…. PLN

…. PLN

…… PLN

….. PLN

…… PLN

……%

……

…….

 

Kwota do Wypłaty, symulacja w przypadku wypłaty Kwoty do Wypłaty na dzień …….

Kwota do Wypłaty

Odsetki

Prowizja

Całkowity Koszt pozostałej Kwoty do Wypłaty

Całkowita Kwota do zapłaty

RRSO

Okres Trwania Pożyczki

Termin spłaty Kwoty do Wypłaty

…. PLN

…. PLN

…… PLN

….. PLN

…… PLN

……%

……

…….

 

 

 

Załącznik nr 2 do Ramowej umowy pożyczki – wzór Umowy pożyczki

 

UMOWA POŻYCZKI NR     („Umowa pożyczki”)

DO RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI NR_____ Z DNIA   

 

zawarta w dniu                      w Katowicach  pomiędzy:

 

Epeer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-870) przy Alei Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773801, której akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9542802137, REGON: 382664184, reprezentowaną przez: Macieja Jarząba – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,

 

a,

 

Panią/Panem    , dowód osobisty seria i numer    , nr PESEL    , zameldowaną/ym w    , kod pocztowy    , przy ulicy     ,    numer , zamieszkałą/ym w , kod pocztowy , numer , adres e-mail , zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorcą”.

 

Warunki udzielenia pożyczki

Całkowita

kwota

Pożyczki

Data udzielenia

Pożyczki

Prowizja

Oprocentowanie

(Odsetki kapitałowe)

RRSO

Całkowita kwota do spłaty

Rodzaj rat

Okres (dni)

Termin

spłaty

 

 

 

 

 

 

Raty równe

 

 

 

§ 1

1.        Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki oraz Ramowej umowie pożyczki nr ___________- z dnia ______________ (dalej jako: „RUP”) Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy kwotę środków pieniężnych (Pożyczka) wskazaną w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki.

2.        Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki oraz RUP Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Pożyczkodawcy kwoty Pożyczki wraz z Kosztami pożyczki (Prowizja, Odsetki kapitałowe), w kolejności, wysokości oraz terminach wskazanych w Harmonogramie rat stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy pożyczki.

§ 2

1.        Powyższe Warunki udzielenia pożyczki ratalnej oraz Harmonogram rat są aktualne na chwilę zawarcia niniejszej Umowy pożyczki.

2.        W przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, mającej wpływ na wysokość powyżej wskazanych Odsetek kapitałowych, Pożyczkodawca poinformuje o tej okoliczności Pożyczkobiorcę przesyłając Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Profilu Użytkownika nowy Harmonogram rat sporządzony na Trwałym nośniku. Nowy Harmonogram rat zawierać będzie szczegółowe określenie nowej wysokości Odsetek kapitałowych, jak również nową wysokość rat. Nowy Harmonogram rat będzie wiążący dla Pożyczkobiorcy od dnia poinformowania Pożyczkobiorcy o tej okoliczności.

 

§ 3

1.        Terminy pisane w niniejszej Umowie pożyczki z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w RUP.

2.        W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki stosuje się postanowienia RUP.

 

 

 

Pożyczkodawca

 

 

Pożyczkobiorca

 

 

 

Załącznik do Umowy Pożyczki

HARMONOGRAM RAT DLA POŻYCZKI RATALNEJ

Numer raty

Wysokość raty

Kapitał

Prowizja

Odsetki kapitałowe

Termin płatności raty

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Spłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Pożyczkodawcy: 26 1090 2008 0000 0001 4687 9645. Dane do spłaty dostępne są również w Profilu Użytkownika w Serwisie www.epeer.pl w zakładce „Oddaj.”.

Dane zawarte w harmonogramie obowiązują do momentu zmiany stopy oprocentowania pożyczki.


 

Załącznik nr 3 do Ramowej umowy pożyczki – wzór oświadczenia o odstąpieniu

 

___________________

(miejscowość i data)

___________________

___________________

___________________

Imię nazwisko

Adres Pożyczkodawcy

Epeer sp. z o.o.

Aleja Bolesława Krzywoustego 4/1

40-870 Katowice

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI / UMOWY POŻYCZKI*.

Ja, niżej podpisany/a                                                                                         oświadczam, iż na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, niniejszym odstępuję od Ramowej   umowy   pożyczki   j/Umowy   pożyczki* 
nr  ____________ zawartej dnia _______________z Epeer sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z zachowaniem 14 dniowego terminu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy.

 

Jednocześnie zobowiązuję się, iż zwrócę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, na rachunek bankowy Epeer sp. z o.o. prowadzony przez Bank ________ o numerze ________ wypłaconą mi kwotę Pożyczki wraz z maksymalnymi odsetkami ustawowymi równych dwukrotności sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), liczonymi od dnia wypłaty kwoty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki na rzecz Epeer sp. z o.o. Obowiązek zwrotu maksymalnych odsetek ustawowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie występuje, jeżeli kwota udzielonej Pożyczki nie została poddana oprocentowaniu, zgodnie z Umową pożyczki.

 

Oświadczam, iż jestem świadomy/a skutków prawnych złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, w szczególności:

1.       w zakresie obowiązku zwrotu przeze mnie na rzecz Epeer sp. z o.o. należności, o których mowa powyżej;

2.       iż, złożenie przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od Ramowej umowy pożyczki skutkuje równocześnie rozwiązaniem Umowy pożyczki wraz z wynikającym z tego obowiązkiem zwrotu przeze mnie na rzecz Epeer sp. z o.o. należności, o których mowa powyżej.

 


Czytelny podpis Pożyczkobiorcy

 

*niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 4 do Ramowej umowy pożyczki – Tabela Opłat i prowizji

 

 

Lp.

 

Nazwa opłaty

 

Wysokość opłaty

 

 

1.

 

 

Przelew weryfikacyjny

1 zł (słownie: jeden złoty) – w celu weryfikacji tożsamości i właściciela konta bankowego. Zwracana na konto niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Odsetki kapitałowe

7,2%

odsetki kapitałowe za okres pożyczki naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości maksymalnych odsetek kapitałowych określonych w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki ustawowe wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych).

Odsetki kapitałowe w stosunku dziennym: ……. zł

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Odsetki za opóźnienie

11,2%

odsetki za nieterminową płatność naliczane przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

Odsetki za opóźnienie w stosunku dziennym: …… zł

 

4.

 

Prowizja

…….. Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Wysokość prowizji jest podana w Umowie Pożyczki.

 

5.

 

Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji o rozliczeniu i spłacie pożyczki

 

20 zł - opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie na wniosek klienta informacji o rozliczeniu i spłacie pożyczki.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawą z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.